onsdag 12 april 2017

Kampen om att bevara vår natur får inte ha en paus-knapp

Den 10 mars kom chockbeskedet för många biologer - Skogsstyrelsen bestämmer att man ska "pausa" inventering av nyckelbiotoper (alltså några av de potentiellt värdefullaste områden vi hittar i Sverige) i nordvästra Sveriges skogar. Anledningen: Det är svårt. Jag tyckte inte detta var en bra idé, så jag mejlade generaldirektören på Skogsstyrelsen. Nedan följer mitt mejl och GDs svar.

------ Mitt mejl -----

Hej Herman,

Jag undrar och oroar mig mycket över denna paus i inventeringsarbetet som ska ske i nordvästra Sverige. Med gedigen utbildning i miljövetenskap, biologi och ekologi så är det oförståeligt för mig varför man gör på detta viset - om inte tanken också är att helt stoppa avverkningar i samma område. Skogen (speciellt gammal skog) är en oerhörd resurs - för rekreation, biologisk mångfald, koldioxidsänka mot klimatförändringar och mycket mer.

Nuförtiden är värdefull och gammal skog så ovanlig att de flesta ser en äldre skogsplantage som något naturligt. Sveriges folk har så långt till närmaste naturskog att de inte ens vet hur den ser ut! När jag förklarar och visar för dem blir alla mållösa - de förstår plötsligt att skogen vi ser är bara en tidsmässigt utdragen havreåker.

Jag hoppas verkligen att er paus av inventeringsarbetet antingen avbryts omedelbart, eller åtföljs av ett avverkningsstopp där inget får avverkas i nordvästra Sverige förrän ni återupptar inventeringen. Svenska skogsbolag har många gånger visat att de inte tar hänsyn till miljön - antingen av ren ovilja eller av okunskap. Vi kan inte lägga det på företag som måste ge vinning åt sina ägare att skydda en långsiktig resurs som krävs för att alla människor ska ha en hållbar framtid.

Som ni skriver på er hemsida - skogsstyrelsen ska se till att skogen brukas på ett hållbart sätt och med god miljöhänsyn. Det är ert ansvar. Man kan inte ta en paus från sitt ansvar, och framförallt inte lägga över det ansvaret på företag vars första mål är kortsiktig ekonomisk vinning.


Malin Larsson
Oroad svensk invånare

----- Herman Sundqvists svar (Generaldirektör Skogsstyrelsen)

Hej Malin!

Beklagar att svaret på ditt mail dröjt.

Att Skogsstyrelsen har valt att pausa arbetet med identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige innebär inte att det blir fritt fram att avverka skogar med höga naturvärden.
Myndigheten kommer att fortsätta att jobba med rådgivning, tillsyn och områdesskydd inom ramen för tillgängliga resurser i nordvästra Sverige.

Beslutet om paus motiveras av den osäkerhet som finns i bedömning och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, i kombination med de konsekvenser som skogscertifieringen medför när en nyckelbiotop registreras. Nyckelbiotopsbegreppet är svårare att tillämpa enhetligt i de större sammanhängande områden med äldre skog som är vanligare i nordväst, jämfört med övriga delar av landet.

Vi vill också framhålla att ett arbete precis håller på att starta för att utveckla arbetssätten i den delen av landet för att få bra kunskapsunderlag för hur skogarna kan förvaltas långsiktigt.

Som myndighet har Skogsstyrelsen ingen möjlighet att agera utanför de ramar som ges i främst skogsvårdslagen och miljöbalken. Där ges ingen möjlighet att utfärda någon form av generellt avverkningsförbud i en viss del av landet.

I skogs- och miljöpolitiken finns ett uttalat sektorsansvar, som går ut på att skogsnäringen ska bidra till att uppfylla miljömålen genom en ekologisk anpassning av sin verksamhet. Detta sker bland annat i form av de frivilliga avsättningar som sker, där skog undantas från skogsbruk utan ersättning. Dessa områden uppgår sammanlagt till ungefär samma omfattning i areal som de områden som skyddas formellt av staten. Så det är en viktig del i arbetet för att nå miljömålen.

Skogsbrukets aktörer förväntas hantera pausen på ett ansvarsfullt sätt. Fler av de större aktörerna i området har också gått ut och sagt tydligt att de avser att fortsätta sitt arbete med naturvärdesbedömning och att undanta områden med höga naturvärden från skogsbruk på samma sätt som tidigare.

Skogsstyrelsen kommer att ha utvecklingen i området under särskild uppsikt med anledning av den beslutade pausen och följa utvecklingen noga med stöd av satellitbilder och GIS-analyser.
Om det behövs kan också fler fältbesök än vanligt göras för att kontrollera avverkningsanmälningar i skogar med höga naturvärden.


Med vänlig hälsning
Herman Sundqvist

-----

Jag är väldigt glad över att han svarade, och tog sig tid att skriva utförligt (eller i alla fall att en av hans anställda gjorde det - jag har själv jobbat statligt så vet hur det går till bakom kulisserna). Jag tycker dock inte att något handgripligt framkommer; det är vaga "ifall det behövs", och "företag förväntas hantera ansvarsfullt", "precis håller på att starta ett arbete" (alltså ej ännu påbörjat, och det brukar ta åtminstone ett år, vanligtvis flera, innan sådana projekt ros i hamn).

I DN idag finns en debattartikel om hur viktig nyckelbiotopsinventering är för skogen och forskningen.

Jag är rädd. Rädd för det stryk som naturen får stå ut med när politiken skyggar för sitt ansvar. Rädd för att för varje gammelskog som försvinner så är en bit av vår historia och natur oåterkalleligt förlorad. Gammelskog är gammal. Arterna däri kan inte klara sig i ung och odlad skog. Ibland kommer de aldrig tillbaka.

Vi har antagit miljömål i Sverige. Det är dags att i alla fall försöka nå dom. Och det är upp till oss att sätta press på alla tjänstemän och politiker när de glömmer bort att vi - folket - bryr oss. Det är vårt land, vår natur.

Hur vårt land sköts är vårt ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar